Araştırma

Araştırma alanında; veri madenciliği, ileri istatistiksel analiz, program izleme ve değerlendirme, veri toplama ve saha araştırmaları, politika geliştirme ve değerlendirme, içerik analizi ve geliştirme gibi alanlarda hizmet sunulmaktadır.

Projelerimiz

Nesiller ve Cinsiyet Araştırması (GGS-NAPA):

NAPA Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yapmayı düşündüğü üçer yıllık ara ile üç dönem şekline uygulanan uluslararası GGS (Generations and Gender Survey – Nesiller ve Cinsiyet Araştırması, NAPA’nın etüt çalışması ve pilot uygulaması olarak SARP ETÜT tarafından gerçekleştirilmiştir. Saha uygulamasında DORINSIGHT tarafından gerçekleştirilen araştırma İstanbul ve Ankara’da uygulanmıştır. Etüt kapsamında literatür taraması, uluslararası soru kağıdının tercümesi ve Türkiye şartlarına uyarlanması, örneklem tasarımı ve maliyet çalışması, pilot çalışma, pilot çalışma sonrası araştırma soru kağıdının Türkiye’ye uyarlanması ve sonuçların literatür ışığında yorumlanmasından oluşmaktadır.

Avrupa Okullarda Alkol ve Madde Kullanımı Araştırması (ESPAD)

Türkiye’de uygulanması planlanan Avrupa Okullarında Alkol ve Madde Kullanımı Araştırması (ESPAD) etüt çalışması olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için SARP Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır. Araştırmanın orijinal adı European School Survey Project on Alcohol And Other Drugs (ESPAD)’dır. 1995 yılında ilk ESPAD araştırması 26 ülkeyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin ana gerekçesi Avrupa sathında gençler arasında madde kullanımına ilişkin karşılaştırılabilir veri ihtiyacını karşılamaktır. Sonrasında geniş bir ülke seti ile uygulanmaya devam edilen Araştırma halkasına katılım kararı alınmış ve Aile ve Sosyal Politikalar tarafından etüt uygulaması yaptırılmıştır. Söz konusu Etüt ESPAD uygulaması kapsamında literatür taraması, iş planı, örneklem tasarımı, maliyet planlaması, soru kağıdının Türkçeye çevrilmesi ve uyarlanması, yöntem önerileri geliştirilmesi, saha yönergelerinin hazırlanması ve sonuçların yorumlanması bileşenlerinden oluşan kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

Şiddet Etüt Çalışması

Şiddet ile ilgili sosyal politika üretmeye yönelik bilgi ihtiyacının giderildiği, şiddetin bütün yönleriyle (kadına, çocuğa, yaşlılara, engellilere ve erkeğe yönelik şiddet) birlikte ele alındığı kapsamlı bir çalışma yapılması ve ulusal ve uluslararası araştırmalardan uygun olanların metodoloji, örneklem ve teknik hususlarının etüt edilmesi amaçlanmıştır. Temel olarak literatür taramasına ve konunun uzmanları ile yapılan derinlemesine mülakatlara dayanan çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için hazırlanmıştır. Söz konusu araştırma kitaplaştırılarak Bakanlığa sunulmuştur.

SHARE Araştırması

SHARE, Türkiye’de uygulanması planlanan Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) – Avrupa’da Sağlık, Emeklilik ve Yaşlılık Araştırması’nın etüt çalışması olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için SARP Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır. Avrupa ülkelerinde yürütülmekte olan SHARE, 50 yaş ve üzeri 85.000’den daha fazla bireye ait, farklı disiplinler tarafından derlenmiş uluslararası sağlık, sosyo-ekonomik durum ve sosyal ilişkiler verilerinin toplandığı bir veri tabanıdır. Avrupa Komisyonunun üye ülkeler ile beraber bir derinlemesine Avrupa Yaşlanma Araştırması hazırlanması çağrısına cevaben kurulmuş olan SHARE projesinin Türkiye ayağının gerçekleştirilmesi amacıyla “Türkiye’de Yaşlılık ve Emeklilik” adı altında bir araştırmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

AB Ülkeleri söz konusu Araştırmayı 2024 yılında kadar ikiy yılda bir yapmayı taahhüt etmişlerdir. Söz konusu Etüt çalışması Türkiye’nin SHARE Araştırmasına katılımının fizibilitesi şeklindedir. Bu etüt çalışması kapsamında soru kağıtlarının tercümesi ve uyarlaması, AB desteğinin koşullarının araştırılması, literatür taraması, Türkiye’de yaşlanma eğilimlerinin analizi, soru kağıdının 50 yaş üzeri nüfus üzerinde test edilmesi, pilot çalışmanın değerlendirilmesi ve araştırmanın analizi, yöntem önerilerinin geliştirilmesi, evren ve örneklem tespiti ve tasarımı, maliyet çalışması, araştırmanın iş paketlerinin geliştirilmesi ve tasarımı SARP ETÜT tarafından hazırlanmıştır.

Avrupa Geçici Koruma Örnekleri Araştırması

Suriyeli mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti uhdesindeki hukuki ve sosyolojik konumlarını Avrupa Ülkeleri özelinde araştırmak üzere yola çıkılmış proje oldukça vizyoner bir rapora dönüşmüştür. SARP ETÜT bünyesinde yürütülmüş bulunan araştırma T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 2015 yılında sunulmuş ve sonuçları ise dönemin Bakanlar Kurulunda paylaşılmıştır.

Afete Hazır Türkiye Projesi Ölçme ve Değerlendirme Araştırması

2013-2017 yılları arasında tüm Türkiye’de uygulanan Afete Hazır Türkiye Projesinin değerlendirmesini yapmak üzere tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem ile niceliksel, niteliksel, istatistik, içerik analizi ve öneri raporu bileşenleri olan araştırma projesinin saha uygulaması devam etmektedir. Niteliksel bileşen bağlamında 140 derinlemesine görüşme, niceliksel bileşen bağlamında ise 3000 anket uygulamadadır.

Referanslarımız

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
afad
cinius